MOB-versie | Naar grote versievaste uitdrukkingen

 

ENKELE VOORBEELDEN
VAN VASTE COMBINATIES
avoir peur de bang zijn voor
avoir le fou rire de slappe lach krijgen
avoir la flemme lusteloos zijn
avoir la frite, la patate, du tonus in goede vorm zijn
gagner sa vie zijn/haar brood verdienen
journée portes ouvertes open dag
le vent en poupe de wind in de rug

rouler au pas

stapvoets rijden
souhaiter la bienvenue welkom heten
parler la bouche pleine
met volle mond praten
il y a une semaine
een week geleden
poser un lapin

niet komen opdagen

métro, boulot, dodo
metro, werken, slapen
poisson sans boisson est poison
vis zonder wijn (erbij) is vergif
laisse tomber! laat maar zitten!
C'est simple comme bonjour! Dat is heel makkelijk! Dat is een fluitje van een cent!
crever de faim erge honger hebben, rammelen van de honger
réagir à chaud overhaaste beslissingen nemen
Ça tombe bien Dat komt goed uit
Ça a été?

Was het lekker?

C'est pas fameux

Het is niet veel zaaks

Qui sème le vent récolte la tempête Wie wind zaait zal storm oogsten         
Texto! Letterlijk, woord voor woord. (un texto = een sms-bericht)
Va te faire cuire un oeuf!
Hoepel op!
Poids et mesures

Maten en gewichten (andere volgorde dan in het Nederlands)

Commettre une infraction

Een overtreding begaan

 

Raadpleeg voor andere vaste uitdrukkingen en combinaties van werkwoorden met vaste voorzetsels een (online) woordenboek zoals:

www.mijnwoordenboek.nl of http://www.expressio.fr